IQC tính phí đánh giá chứng nhận theo các quy định của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF, phương thức IAF MD5:2015. Để biết thêm thông tin về cách tính  phí, vui lòng tham khảo thông tin phía dưới.