Đề nghị chứng nhận

ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM/APPLICATION FOR PRODUCT CERTIFICATION

Tên tổ chức/Organisation Name: (bắt buộc)

Địa chỉ/ Address: (bắt buộc)

Đại diện của tổ chức/Organisation’s Representative: (bắt buộc)

Người liên hệ/Contact Person: (bắt buộc)

Điện thoại/Telephone number: (bắt buộc)

Số lượng cán bộ nhân viên/Number of Employees: (bắt buộc)

Sản phẩm/Product: (bắt buộc)

Tiêu chuẩn chứng nhận/Certification Standard: (bắt buộc)

Loại hình chứng nhận/Type of Certification: (bắt buộc)

Loại hình sản phẩm/ Type of product: (bắt buộc)
 Sản xuất trong nước/Produce Nhập khẩu/Import

Thời gian đề nghị đánh giá/Time proposed for: (bắt buộc)

Tải lên tập tin đính kèm (nếu có)/Attached files: (không bắt buộc)
*Lưu ý: Chỉ chấp nhận tập tin có đuôi .doc, .docx, .pdf

ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG/APPLICATION FOR SYSTEM CERTIFICATION

Tên tổ chức/Organisation Name: (bắt buộc)

Địa chỉ/ Address: (bắt buộc)

Đại diện của tổ chức/Organisation’s Representative: (bắt buộc)

Người liên hệ/Contact Person: (bắt buộc)

Điện thoại/Telephone number: (bắt buộc)

Số lượng cán bộ nhân viên/Number of Employees: (bắt buộc)

Tiêu chuẩn chứng nhận/Certification Standard: (bắt buộc)

Loại hình chứng nhận/Type of Certification: (bắt buộc)

Phạm vi/Scope: (bắt buộc)

Thời gian đề nghị đánh giá/Time proposed for: (bắt buộc)

Tải lên tập tin đính kèm (nếu có)/Attached files: (không bắt buộc)
*Lưu ý: Chỉ chấp nhận tập tin có đuôi .doc, .docx, .pdf