Đào tạo

Nguồn nhân lực có chất lượng cao, hiểu biết các yêu cầu của pháp luật cũng như tiêu chuẩn, hệ thống quản lý là điều mong muốn của các doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh ngày nay.
Thấu hiểu điều đó, IQC cung cấp cho doanh nghiệp các gói đào tạo tại hiện trường hoặc tại văn phòng với mức chi phí cạnh tranh và chất lượng ổn định.
Là một trong số ít tổ chức đào tạo tại Việt Nam được thừa nhận năng lực bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, IQC cung cấp các khóa đào tạo được phê duyệt:

Đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001

Đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 22000

Đào tạo chuyên gia đánh giá Chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065

Đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý HACCP

Ngoài ra, IQC cũng phối hợp với các đơn vị có năng lực tốt nhất Việt Nam về đào tạo và áp dụng các công cụ cải tiến như 5S, Kaizen, 7 Tools, 6 Sigma để cung cấp các gói đào tạo giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, giảm thiểu lãng phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ đào tạo của IQC?

  • Các khóa Đánh giá viên trưởng được Công nhận bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
  • Nội dung khóa học được xây dựng dựa trên yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp yêu cầu).
  • Hỗ trợ miễn phí học viên tham gia các cuộc đánh giá của IQC với tư cách quan sát viên.
  • Đội ngũ Giảng viên của IQC là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Đánh giá chứng nhận.

Năng lực đào tạo của IQC có được công nhận không?

IQC đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công nhận năng lực đào tạo thông qua: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố năng lực thực hiện hoạt động đào tạo, số 902/TB-TĐC ngày 10 tháng 4 năm 2018.