IQC được Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NNPTNT ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Ngày  30 tháng 3 năm 2018, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NNPTNT đã quyết định ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC.

Theo quyết định 834/QĐ-BVTV-KH, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC thực hiện kiểm tra nhà nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu, cụ thể như sau:

  1. Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo quy định tại Điều 29 và Điều 30 của Nghị định 108/2017NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón.
  2. Các phép thử đã được Cục Bảo vệ thực vật chỉ định.
  3. Thời hạn ủy quyền: 02/4/2018 đến hết ngày 01/4/2019

Chi tiết Quyết  định 834

Năng lực Kiểm tra nhà nước về phân bón nhập khẩu của IQC

Bấm vào đây để tải về hồ sơ năng lực Năng lực Kiểm tra nhà nước về phân bón nhập khẩu của IQC.

Thử nghiệm phân bón và dư lượng thuốc BVTV

Bấm vào đây để tài về năng lực thử nghiệm của PTN mã số LAS-NN 17 cho các phép thử phân bón và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật được chỉ định bởi Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NNPTNT.