CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH IQC

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN

Quy định về chứng nhận hệ thống quản lý

Quy định về chứng nhận sản phẩm

Quy định về chứng nhận VietGAP

Quy định về chứng nhận GLOBALG.A.P.

Các quy định chung, Phần III, phiên bản 5.2

https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/190201_GG_GR_Part-III_V5_2_en.pdf

Các quy định đối với Trồng trọt, phiên bản 5.2

Các quy định đối với Chăn nuôi, phiên bản 5.2

https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/190201_GG_GR_Livestock_Rules_V5_2_en.pdf

Các quy định đối với Sản xuất thức ăn chăn nuôi hỗn hợp, phiên bản 2.2