Cập nhật theo: Phụ lục I: DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT  ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày  09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Lưu ý:

 • Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất chlorpyrifos ethyl và fipronil không được sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 12/2/2021.
 • Các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate không được sản xuất, nhập khẩu; chỉ được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021.
danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat, danh mục thuốc bảo vệ thực vật, danh muc thuoc bvtv

có thể bạn đã biết

 1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục I kèm theo Thông tư này, gồm:
 2. a) Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

– Thuốc trừ sâu: 861 hoạt chất với 1821 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ bệnh: 587 hoạt chất với 1282 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ cỏ: 241 hoạt chất với 702 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ chuột: 8 hoạt chất với 26 tên thương phẩm.

– Thuốc điều hoà sinh trưởng: 54 hoạt chất với 157 tên thương phẩm.

– Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 151 tên thương phẩm.

– Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

 1. b) Thuốc trừ mối: 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm.
 2. c) Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.
 3. d) Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 10 tên thương phẩm.

đ) Thuốc sử dụng cho sân golf:

– Thuốc trừ bệnh: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

– Thuốc điều hoà sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

 1. e) Thuốc xử lý hạt giống:

– Thuốc trừ sâu: 10 hoạt chất với 15 tên thương phẩm.

– Thuốc trừ bệnh: 12 hoạt chất với 13 tên thương phẩm.

 1. g) Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch

– 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

 1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, gồm:
 2. a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.
 3. b) Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.
 4. c) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.
 5. d) Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.
 6. Bảng mã số HS thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam thực hiện theo Mục 25 và Mục 26 của Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.