Cập nhật theo: Phụ lục I: DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT  ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

 (Ban hành kèm theo Theo Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 có hiệu lực từ ngày 11/02/2022, thay thế Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020.của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn )

danh-muc-thuoc-bao-ve-thuc-vat, danh mục thuốc bảo vệ thực vật, danh muc thuoc bvtv