ISO 14000 là một bộ các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý môi trường. Trong đó, tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015 là phiên bản mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó đưa ra các yêu cầu đối với một tổ chức muốn áp dụng, duy trì và chứng minh năng lực môi trường của mình.

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 14001 là đưa ra cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đi cân bng với các nhu cầu về kinh tế – xã hội. Tiêu chuẩn ISO 14001 quy định các yêu cầu cho phép một tổ chức đạt được các kết quả dự kiến đặt ra đối với hệ thống quản lý môi trường của mình.

Cách tiếp cận có hệ thống đ quản lý môi trưng có thể cung cấp cho cp quản lý cao nhất các thông tin để xây dựng thành công trong thời gian dài và tạo ra các lựa chọn để đóng góp vào sự phát triển bền vững bằng cách:

– bảo vệ môi trường nhờ ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ các tác động xấu cho môi trường;

– giảm nhẹ những tác động bất lợi tiềm ẩn của các điều kiện môi trường đối với tổ chức;

– hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện các nghĩa vụ tuân th sự phù hợp;

– nâng cao kết quả thực hiện môi trường;

– kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng đến cách thức mà các sản phm và dịch vụ của tổ chức hiện đang được thiết kế, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và xử lý bằng cách áp dụng quan điểm vòng đời đ có th ngăn chặn những tác động môi trường nảy sinh do sự bất cn tại bất kỳ nơi nào trong phạm vi vòng đời;

– đạt được lợi ích về tài chính và hoạt động từ việc thực hiện các giải pháp thân thiện với môi trường nhằm củng cố vị thế trên thị trường của tổ chức;

– trao đổi các thông tin về môi trường cho các bên quan tâm có liên quan.

Tiêu chuẩn này, cũng như các tiêu chuẩn khác, không nhằm mục đích nâng cao hoặc thay đi các yêu cầu pháp lý của tổ chức.

Tiêu chuẩn ISO 14001 có phải là tiêu chuẩn cho sản phẩm không?

Không. Tiêu chuẩn ISO 14001 tương tự như tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 ở chỗ: cả hai đều liên quan đến quá trình sản xuất một sản phẩm, thay vì chính sản phẩm đó. Cũng như ISO 9001, chứng nhận được thực hiện bởi các tổ chức bên thứ ba thay vì trực tiếp bởi ISO. Điều này có nghĩa, một tổ chức muốn chứng minh năng lực môi trường của mình, họ hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ chứng nhận ISO 14001.

Tiêu chuẩn ISO 14001 hướng tới mọi loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận… có mong muốn thực hiện hoặc cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ, lợi nhuận cũng như phi lợi nhuận.