Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

ISO 14000 là một bộ các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý môi trường. Trong đó, tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015 là phiên bản mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó đưa ra các yêu cầu đối với một tổ chức muốn áp dụng, duy trì và chứng minh [...]