Tổ chức quản lý chợ, thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Xây dựng nội quy chợ, trong đó bao gồm quy định về công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại chợ.

– Hướng dẫn các hộ kinh doanh thực phẩm thực hiện nội quy kinh doanh tại chợ.

– Kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ.

– Báo cáo và lưu hồ sơ về việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ.

– Cán bộ quản lý về an toàn thực phẩm tại chợ phải có kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm.

TÌM HIỂU THÊM VỀ TCVN 11856:2017: TIÊU CHUẨN CHỢ KINH DOANH THỰC PHẨM