CAM KẾT ĐẢM BẢO SỰ ĐỘC LẬP KHÁCH QUAN, KHÔNG THIÊN VỊ VÀ CÔNG KHAI

1. Giám đốc IQC cam kết đảm bảo sự chính xác, trung thực, kịp thời, độc lập khách quan và không thiên vị trong chính sách của IQC sao cho mọi nhân viên đều cảm thấy thoải mái trong công việc, được hưởng quyền lợi xứng đáng với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Mọi nhân viên đều được tiếp cận các nội quy, chính sách của IQC phù hợp với từng vị trí.

2. IQC xác định, phân tích và lập thành văn bản các khả năng nảy sinh xung đột về lợi ích từ việc chứng nhận bao gồm các xung đột bất kỳ nảy sinh từ các mối quan hệ của IQC thông qua “bản phân tích mối nguy tiềm ẩn dẫn tới sự không công bằng trong đánh giá chứng nhận của IQC”; bản phân tích mối nguy được QMR lập và bổ sung, lãnh đạo phê duyệt và được Hội đồng chứng nhận xem xét góp ý thông qua các cuộc họp Hội đồng chứng nhận.
IQC đảm bảo sự độc lập và không thiên vị trong đánh giá thông qua chính sách sử dụng chuyên gia đánh giá của mình và thành viên trong đoàn đánh giá phải:
– Không có mối quan hệ về tài chính với khách hàng;
– Không có mối quan hệ gia đình với các lãnh đạo chủ chốt của khách hàng;
– Không tư vấn giải pháp cho khách hàng.

3. Khi mối quan hệ tạo nguy cơ không chấp nhận được cho tính khách quan, IQC sẽ từ chối cung cấp dịch vụ chứng nhận.

4. IQC cam kết không chứng nhận cho một tổ chức chứng nhận khác liên quan đến hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý;

5. IQC cam kết không cung cấp, cũng như phối hợp cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý.

6. IQC không cung cấp dịch vụ đánh giá nội bộ cho khách hàng được chứng nhận của IQC. IQC cam kết không chứng nhận hệ thống quản lý mà IQC cung cấp đánh giá nội bộ trong vòng hai năm kể từ khi kết thúc các lần đánh giá nội bộ.

7. IQC không chứng nhận hệ thống quản lý mà khách hàng đã được tư vấn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý, trong đó quan hệ giữa tổ chức tư vấn và IQC có nguy cơ không chấp nhận được ảnh hưởng đến tính khách quan của tổ chức chứng nhận.

8. IQC không thuê lại tổ chức tư vấn hệ thống quản lý vì điều này có thể tạo ra nguy cơ không chấp nhận được ảnh hưởng đến tính khách quan của IQC.

9.IQC đảm bảo độc lập và không thiên vị trong quyết định chứng nhận thông qua hoạt động của Hội đồng Chứng nhận. Các thành viên trong Hội đồng Chứng nhận phải đảm bảo:
– Đại diện được lợi ích cho tất cả các bên;
– Không chịu các áp lực về tài chính; công việc; tình cảm trong các quyết định của mình;
– Am hiểu luật pháp.

10. IQC đảm bảo cung cấp cho Khách hàng các thông tin về, quy định về đánh giá và chứng nhận, thủ tục cấp, duy trì, mở rộng, đình chỉ hoặc thu hồi chứng chỉ và các quy định về sử dụng logo chứng nhận, phí đánh giá chứng nhận.

11. IQC tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng của IQC có điều kiện tham gia quyết định lựa chọn thành phần đoàn đánh giá nếu khách hàng nhận thấy tiềm ẩn sự không công bằng trong hoạt động đánh giá chứng nhận của IQC bởi thành phần đoàn đánh giá.

12. IQC xây dựng cơ chế giám sát trong quá trình đánh giá nhằm đảm bảo tính công bằng, đồng thời IQC kiên quyết không sử dụng chuyên gia đánh giá nếu trong quá trình giám sát, IQC phát hiện được một chuyên gia đánh giá nào đó không khai báo rõ ràng quan hệ của mình với khách hàng được đánh giá mà mục 2 chưa nhận diện được.

Các cán bộ của IQC, nội bộ hoặc bên ngoài, Hội đồng chứng nhận, có ảnh hưởng đến các hoạt động chứng nhận của IQC, phải làm mọi việc một cách vô tư và không được để các áp lực về thương mại, tài chính hoặc các áp lực khác làm ảnh hưởng đến tính khách quan.