chứng nhận hợp quy phân bón

Hà Nội – Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã ra quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC (IQC)

Theo đó, Cục Bảo vệ thực vật đã ủy quyền cho IQC tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, thực hiện kiểm tra chất lượng và thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu đối với các lô phân bón nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Quyết định này, IQC phải tuân thủ các yêu cầu của quy định pháp luật về quản lý phân bón, trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục hành chính đói với các thủ tục kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ, Quyết định 4756/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thời hạn ủy quyền đến hết ngày 01 tháng 04 năm 2020.

Toàn văn quyết định: