Ngày 12 tháng 02 năm 2018, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm (mã số chỉ định: LAS -NN 17)của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC với 41 phép thử lĩnh vực phân bón và 9 phép thử dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Như vậy, IQC là đơn vị có khả năng thử nghiệm được chỉ định nhiều phép thử nhất trong lĩnh vực nông nghiệp đợt này.

Chi tiết Quyết định chỉ định và phụ lục, vui lòng xem tại đây.

Quyết định chỉ định PTN phân bón

Quyết định chỉ định PTN Phân bón