(IQC) Ngày 26 tháng 10 năm 2015, Bộ Công thương đã có Quyết định số 734/QĐ-BCT về việc “Chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ”

Theo đó, IQC được phép thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ theo danh mục các phép thử được công nhận, quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 009/QĐ-VPCNCL ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Văn phòng Công nhận Chất lượng (Vilas 798).

Bấm vào đây để tải về toàn văn Quyết định số 734/QĐ-BCT