Chứng nhận VietGAP

VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi.

VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ  tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.

VietGAP là một tiêu chuẩn tự nguyện nhằm hướng dẫn nhà sản xuất nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trên cơ sở kiểm soát các mối nguy dựa trên các tiêu chí:

  1. Đảm bảo an toàn thực phẩm
  2. Bảo vệ môi trường
  3. Bảo đảm sức khỏe cho người lao động và phúc lợi xã hội 
  4. Bảo đảm chất lượng sản phẩm

Để được cấp Giấy chứng nhận VietGAP, người sản xuất cần nghiên cứu và áp dụng quy trình VietGAP theo đối tượng dự kiến sản xuất, sau đó tự kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu theo VietGAP có đạt hay không. Tiếp đến hãy liên hệ với IQC là tổ chức chứng nhận VietGAP được chỉ định ​để được hướng dẫn đăng ký chứng nhận.

Hiện tại, IQC có đủ năng lực và được chỉ định là:

Tổ chức chứng nhận VietGAP trồng trọt, theo Quyết định số 318/QĐ-TT-QLCL ngày 31/7/2014 của Cục Trồng trọt, Bộ NNPTNT.

Tổ chức chứng nhận VietGAP chăn nuôi, theo Quyết định số 831/QĐ-CN-GSN ngày 20/9/2017 của Cục Chăn nuôi, Bộ NNPTNT.

Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP trồng trọt

Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận VietGAP chăn nuôi

Liên hệ chứng nhận

IQC đã sẵn sàng chứng nhận theo yêu cầu của quý khách. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin sau:

Năng lực chứng nhận VietGAP trồng trọt

Bấm vào đây để tải về hồ sơ năng lực chứng nhận VietGAP trồng trọt của IQC.

Năng lực chứng nhận VietGAP chăn nuôi

Bấm vào đây để tải về hồ sơ năng lực chứng nhận VietGAP chăn nuôi của IQC.